DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Revitum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Revitum Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest zgłoszony do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 10361110. Administratorem danych jest Revitum sp. z.o.o.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Revitum sp. z.o.o.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przesłanie Formularza jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

KWESTIE TECHNICZNE

1. Informacje zawarte w logach systemowych (formularzach) mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. Revitum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki Revitum sp. z o.o., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

INFORMACJA HANDLOWA

1. Administrator zastrzega dla siebie prawo do wysyłania Użytkownikowi niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

KONTAKT

1. Firma zbierająca dane: Revitum, ul.Chmielna 28B, VI piętro Warszawa, Mazowieckie, 00-020 Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie: http://revitum.pl/index.php/kontakt